Ekonomsko osnaživanje žena žrtava rodno zasnovanog nasilja

 

 

O projektu

U okviru projekta „Održivost Resursnog centra za ekonomsko osnaživanje žena žrtava rodno zasnovanog nasilja i razvoj funkcionalnog partnerstva u lokalnim zajednicama“ razvijamo proces rehabilitacije i ekonomskog oporavka žrtava rodno zasnovanog nasilja kroz dugoročnu podršku i asistenciju, kako bi se edukovale i osnažile, razvile svoje ideje i započele vlastiti posao.

 

Otporni na poplave

 

 

O projektu

Projekat “Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama” ili skraćeno “Otporni na poplave” realizovali smo u tri opštine Bosne i Hercegovine – Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac. Tokom ovog procesa  unaprijedili smo saradnju i koordinaciju svih aktera iz navedenih opština, a sve u svrhu povećanja bezbjednosti građana  i održivog razvoja lokalnih zajednica pogođenih poplavama.  

 

Korak bliže do eliminacije porodičnog nasilja

 

 

O projektu

Priliku za osnaživanje sistema intervencije u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, kroz direktan rad sa učiniocima, smo dobili kroz projekat „Korak bliže do eliminacije porodičnog nasilja / Psihosocijalni tretman sa učiniocima nasilja” u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“.

 

Sigurnost na ženski način

 

 

O projektu

Ključni akcenat projekta „Sigurnost na ženski način“ je unapređenje mehanizama i alata za provođenje i nadziranje provedbe Akcionog plana za implementaciju Rezolucije 1325. U okviru ovog projekta nastojimo identifikovati lokalne prioritete i prepreke u ostvarivanju sigurnosti žena na lokalnom nivou. Sa naše tačke gledišta od višestrukog je značaja podstaći operacionalizaciju aktivnosti i ciljeva iz Akcionog plana 1325 na lokalni nivo.

 

Unapređenje socijalnih usluga, kroz jačanje NVO u BiH

 

 

O projektu

Uz podršku organizacije CARE International u BiH, Sarajevo i Češke razvojne agencije radimo na unapređenju socijalnih usluga i izgradnji kapaciteta naše organizacije.Uspjeli smo renovirati objekat sigurne kuće, te zamijeniti dotrajali namještaj, stolariju i dr., ali smo se i osnažili uz podršku stručnih eksperata na polju bolje vidljivosti i promocije organizacije, izradi kvalitetnijih vijesti, biznis plana i još mnogo toga.

 

Muški centar Modriča

 

 

O projektu

Muški centar je uspostavljen u Modriči 2010. godine, na inicijativu grupe stručnjaka koji su djelovali pod okriljem naše dugogodišnje partnerske organizacije Iamaneh iz Švajcarske. Pored direktnog rada sa  učinicima nasilja u porodici, Muški centar je na usluzi svim muškarcima iz zajednice koji se nose sa bilo kojim problemom, a sa posebnim fokusom na nasilje u porodici. Naš rad u Muškom centru je usmjeren i na saradnju sa profesionalcima iz nadležnih institucija sa područja dobojske regije, ali i šire.

 

Razvijanje antikorupcijskih praksi u lokalnim zajednicama

 

 

O projektu

Cilj projekta „Razvijanje antikorupcijskih praksi u lokalnim zajednicama“ je podrška izgradnji otpornosti građana prema korupciji. Razvijanjem sistema upućivanja protiv korupcije u lokalnoj zajednici za svaku od ciljanih opština, osnaživanje mladih u ciljanim lokalnim zajednicama, te senzibilisanje javnosti o raspoloživim antikorupcijskim mehanizmima nastojimo smanjiti društveni pesimizam vezan za korupciju.

 

Sigurna kuća za žrtve porodičnog nasilja

 

 

O projektu

Pored zbrinjavanja žena i djece žrtava nasilja u sigurnu kuću, kroz projekat „Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici“ radi se i  psihosocijalna podrška korisniKa,njihovo ekonomsko osnaživanje, radi se na poboljšanju sistema upućivanja, povećava kapacitet zagovaranja, te jačaju profesionalni kapaciteti organizacije.

 

Studentskom praksom brže do posla

 

 

O projektu

„Reforma obrazovanja radi osiguranja zapošljavanja mladih kroz učenje zasnovano na preduzetništvu“ ili skraćeno „Studentskom praksom brže do posla“ provodi se u cijeloj BiH u partnerstvu između organizacija „Prava za sve“ iz Sarajeva i “Budućnost” iz Modriče. Ovim projektom želimo uticati na reformu visokoškolskog obrazovanja, kako bi studentska praksa bila ujednačena na svim visokoškolskim ustanovama.

 

Snažnije zajedno u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja

 

 

O projektu

Kroz projekat „Snažnije zajedno u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“ nastojimo osigurati efikasniju zaštitu i rehabilitaciju žrtavama rodno zasnovanog nasilja od strane institucija – subjekata zaštite kroz razvoj planova i standarda i primjenu referalnih mehanizama u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.