O projektu

Ključni akcenat projekta „Sigurnost na ženski način“ je unapređenje mehanizama i alata za provođenje i nadziranje provedbe Akcionog plana za implementaciju Rezolucije 1325. U okviru ovog projekta nastojimo identifikovati lokalne prioritete i prepreke u ostvarivanju sigurnosti žena na lokalnom nivou. Sa naše tačke gledišta od višestrukog je značaja podstaći operacionalizaciju aktivnosti i ciljeva iz Akcionog plana 1325 na lokalni nivo.