Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana „Budućnost“ bila je jedna od panelista na konferenciji “Put ka ravnopravnosti žena i muškaraca u zemljišnoj administraciji u BiH”, inače prvoj konferenciji ovog tipa u Bosni i Hercegovini – na temu ravnopravnosti žena i muškaraca, imovinsko-pravnih pitanja i rada zemljišne administracije, koja je održana u utorak u Sarajevu. 

Konferencija je dio planiranih aktivnosti na unapređenju zemljišne administracije i procedura u BiH u okviru provođenja CILAP projekta, a organizovana je kako bi se predstavile dobre prakse i razmjenila iskustava sa ciljem podizanja svijesti o pitanjima ravnopravnosti žena i muškaraca u radu zemljišnih administracija. Naime, iako su sa pravnog stanovišta muškarci i žene jednaki u smislu prava da posjeduju imovinu, lokalni običaji i tradicije često favorizuju vlasništvo muškaraca (prema podacima iz ankete “Home budget survey”,  u BIH tek 15% stambenih jedinica je u vlasništvu žena).

Upravo iz tog razloga na konferenciji se razgovaralo o vlasništvu nad imovinom, odnosno o tome kolike su razlike između žena i muškaraca i zašto, koje su posljedice neravnopravnosti polova u pitanjima vlasništva nad imovinom i pristupa ekonomskim resursima, kakve politke i mjere su nam neophodne i ko je dužan da ih preduzme, te o tome zašto je ovo prva konferencija na ovu veoma važnu temu.

Učešće je uzeo veliki broj predstavnika/ca zemljišnih administracija u BiH, međunarodnih finansijskih i razvojnih organizacija i njihovih projektnih timova u BiH, nevladinih organizacija iz oblasti ljudskih prava, institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova i drugih nadležnih institucija.

Konferenciju su zajednički organizovale geodetske uprave Republike Srpske i Federacije BiH i Švedska geodetska uprava (Lantmäteriet), uz podršku Ambasade Švedske u Sarajevu i Švedske razvojne agencije (SIDA).

Podsjećamo, UG „Budućnost“ je sa projektom CILAP i Ženskom mrežom zaposlenica geodetskih uprava RS i Federacije BiH potpisala Memorandum o razumijevanju koji među ciljevima, između ostalog, navodi realizaciju zajedničkih obuka i treniga, kampanja i promotivnih materijala, obilježavanje značajnih datuma, sastanaka sa drugim relevantnim partnerima, obajvljivanje zajedničkih publikacija, redovnih sastanaka i razmjena relevantnih informacija…