U okviru realizacije projekta „Razvoj politika u gradu Doboju i opštini Stanari kojim se stvaraju pretpostavke za efikasniju podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja“, a koji se realizuje kao dio projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživjele nasilje“ uz podršku Austrijske razvojne agencije, u prethodnom periodu su održani sastanci sa predstavnicima/cama institucija grada Doboja i opštine Stanari.

Cilj projekta je osigurana efikasnija rehabilitacija i reintegracija žrtava rodno zasnovanog nasilja od strane institucija – subjekata zaštite grada Doboja i opštine Stanari, kroz razvoj politika i standarda i primjenu referalnog mehanizma u ovim lokalnim zajednicama, uključujući i izdvajanje sredstava za proširene usluge.

Projektne aktivnosti uključuju uspostavljanje saradnje sa predstavnicima opštinskih i gradskih struktura na području grada Doboja i opštine Stanari, saradnju sa organizacijama civilnog društva, te prikupljanje i analiziranje podataka o opštim i specijalizovanim servisima podrške sa fokusom na rehabilitaciju i reintegraciju preživjelih rodno zasnovanog nasilja, a s ciljem provođenja zalagačkih aktivnosti koje doprinose unapređenju položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja na području targetiranih lokalnih zajednica.

U vezi sa tim, sa učesnicima/cama sastanaka, predstavnicima/cama subjekata zaštite sa područja navedenih opština uspostavljena je saradnja po pitanju snimanja trenutnog stanja u vezi konzumiranja opštih i posebnih prava, a isti su dali doprinos i izradi analize „Mapiranje opštih i specijalizovanih servisa podrške i pomoći za žrtve rodno zasnovanog nasilja u gradu Doboj i opštini Stanari sa fokusom na rehabilitaciju i reintegraciju“  koja uključuje preporuke i smjernice za unapređenje rehabilitacije i reintegracije preživjelih rodno zasnovanog nasilja  za grad Doboj i opštinu Stanari, o čemu smo imali priliku, tokom ovih sastanaka da prodiskutujemo.