Poslodavci, akademska zajednica, studenti i organizacije civilnog društva su na skupu u Sarajevu pod nazivom „Studentskom praksom brže do posla“, koji je održan 15. aprila 2019. godine, razmatrali neophodnost uvođenja studentske prakse kao podsticaj boljem obrazovanju i bržem zapošljavanju mladih u Bosni i Hercegovini.

Skup su organizovale Udruženja „Prava za sve„ iz Sarajeva i „Budućnost“ iz Modriče u okviru istoimenog projekta koji finansira Evropska unija: „Evropska unija je u proteklih 20 godina izdvojila preko 60 miliona evra za podršku sektoru obrazovanju što će i nastaviti u narednom periodu. Posebna pažnja biće posvećena reformi visokog obrazovanja i tranziciji mladih do zaposlenja, s obzirom da je povezivanje obrazovanja i tržišta rada neophodno za stručno osposobljavanje mladih“, istakla je Ljiljana Pandžić iz Delegacije Evropske unije u BiH.

 “Šta znači usklađivanje tržišta rada i obrazovanja? Da li trebamo usklađivati obrazovanje sa tržištem rada ili obrnuto? Kako se naša djeca upošljavaju na vanjskim tržištima? Ima tzv „fah šule“ tj. obrazovanje za određeni fah. Mi u BiH imamo stručni studij npr na elektrotehnici i prirodnomatematičkim studijama – to su kadrovi koji su odmah spremni za tržište rada. Ali u principu mi dajemo akademsko obrazovanje. Ne mogu univerziteti preuzeti ulogu države, poslodavaca i ostalih segmenata društva. Ali mogu učestvovati u razvijanju tržišta rada. Ovo je oblast gde svi moramo zajedno raditi“, naglasila je prof. dr Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu.

Saša Aćić predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske naglasio je da  mladi moraju imati veće šanse za zapošljavanje: „U prosjeku naš mladi čovjek prvu platu dobije u 27. a , prvo dijete u 29 godini. U drugim zemljama taj ciklus je mnogo kraći“, istakao je Aćić.

Haris Čapelj student prodekan, predsjednik Asocijacije IEEE, istakao je da je osnova rješenja ovog problema networking, odnosno povezivanje svih segmenata: univerziteta, poslodavca i studenata: „Nisu sve statistike obeshrabrujuće. Mi konstantno ukazujemo na to koliko je firmi otvoreno za određene profesije i koliko je u stvari tržište rada. Želimo pokazati kako ima prilika za mlade, jer firme imaju kapacitete i skupe laboratorije gdje studenti mogu sticati praktična znanja s obzirom da univerziteti nemaju tih resursa“, rekao je Čapelj. S druge strane, Daniela Marić iz SPARK-a Mostar istakla je da je neophodan Zakon o studentskom radu kako bi poslodavci bili motivisani da omoguće praksu zainteresovanim studentima.

Prema riječima Diane Šehić, direktorice Prava za sve, ovaj skup je inicijalna aktivnost projekta koji, uz finansijsku podršku Evropske unije, otvara put ka saradnji akademske i poslovne zajednice sa studentskim i organizacijama civilnog društva u segmentu reforme visokog obrazovanja koji se odnosi na uvođenje redovne studenske prakse u obrazovni sistem.

Opportunities for Youth Exist

Employers, academia, students and civil society organizations gathered at an assembly held today in Sarajevo entitled “Student Internship: a Fast Track to a Job”, in order to examine the necessity of introducing practical instruction as an incentive to better education and faster employment of youth in Bosnia and Herzegovina.

The assembly was organized by associations “Prava za sve“ Sarajevo and “Buducnost“ Modrica, as part of the project of the same name, implemented with the financial support of the European Union. “Over the past 20 years, the European Union has allocated over 60 million Euro for the support of the education sector, which we will continue to do in the future. Special attention will be paid to higher education reform and transition of youth to their employment, having in mind that the connection between education and the labor market is necessary for their professional training“, says Ljiljana Pandzic from the Delegation of the European Union in Bosnia and Herzegovina.

“What does adjustment between the labor market and education mean? Do we need to adjust education to the work market, or vice versa? How do our children get jobs in external markets? There are so called “Fach Schule”, education within particular sectors. In B&H we have a professional study, for example, in electrical engineering and mathematical studies – these are students who are immediately ready for the labor market after the studies. Universities cannot take over the role of the state, employers and other segments of society, but they can participate in developing the labor market. This is a field where all of us have to work together”, emphasizes Professor Aida Hodzic, PhD, Vice-Rector for Teaching and Students Affairs at the University of Sarajevo.

Sasa Acic, President of the Union of Employers’ Associations of Republika Srpska, emphasized that above all the youth must have greater chances for employment: “On average, a young person receives their first paycheck at age 27, and becomes a parent of their first child at age 29. In other countries, this cycle is much shorter”, points out Acic.

Haris Capelj, Student Vice-Rector and President of the IEEE Association, pointed out that the basis of solving this issue is networking to connect all segments: universities, employers and students. “Not all statistics are discouraging. We are constantly drawing attention to how many companies are open for particular professions and how big the labor market actually is. We want to show how opportunities for youth exist, because companies have the capacities and expensive laboratories where the students can acquire practical skills, since the universities lack these resources”, says Capelj. On the other hand, Daniela Maric from SPARK Mostar pointed out that the adoption of the Law on Student Employment is necessary to motivate employers to provide practical training for interested students.

According to Diana Sehic, Director of the Association “Prava za sve”, this assembly is the initial activity of the project which will, with the financial support of the European Union, pave the path to cooperation between academic and business communities on one side, and student and civil society organizations on the other, in the segment of higher education reform dedicated to incorporating regular practical trainings for students in the education system.