Dugogodišnje iskustvo ukazuje nam na činjenicu da žene koje trpe nasilje uglavnom kriju kroz kakvo nasilje prolaze. Ogromna većina njih nauči primati udarce bez jauka kako bi onemogućile djeci da ih čuju u susjednoj prostoriji, a vrlo vješto kriju eventualno zadobijene povrede i ožiljke. Iskustva nam takođe govore da su prijave nasilja češće u vrijeme vikenda, godišnjih odmora  ili praznika kada porodica više vremena provodi zajedno. Kako govore podaci, nasilje prema ženama već ima epidemijske razmere: jedna od tri žene širom svijeta iskusi neku formu fizičkog ili seksualnog nasilja tokom svog života, a najčešće od partnera ili muškarca koga poznaje.

U trenutnoj situaciji postavlja se pitanje šta se dešava sa žrtvama nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja u vrijeme epidemije izazvane virusom Covid-19?   

Preporuke za samoizolaciju i smanjenje društvenih kontakata mogu imati negativne efekte na žene, djecu, te starije osobe, a naročito, osobe sa invaliditetom i one koje potpuno ili djelimično zavise od pomoći i njege drugog lica, a u smislu porodičnoga nasilja i rodno zasnovanog nasilja. Izvještaji iz Kine govore nam da je u vrijeme epidemije izazvane virusom Covid-19 zabilježeno tri puta više prijava porodičnog nasilja, dok je u SAD broj ovih prijava udvostručen. Ovakve informacije trebaju nam biti putokaz za pravovremeno djelovanje.

Međutim, vanredna situacija ili vanredno stanje ne opravdavaju činjenje nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/12, 108/13, 82/15 i 84/19 – izmjene i/ili dopune koje stupaju na snagu 1. maja 2020. godine) predviđa da su RADNJE NASILJA U PORODICI:

a) primjena sile na fizički ili psihički integritet člana porodice ili porodične zajednice,

b) postupanje koje može prouzrokovati ili izazvati opasnost da će prouzrokovati fizičku ili psihičku bol ili patnju člana porodice ili porodične zajednice,

v) prouzrokovanje straha ili lične ugroženosti ili povrede dostojanstva člana porodice ili
     porodične zajednice ucjenom ili drugom prinudom,

g) verbalni napad, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, te drugi načini
          grubog uznemiravanja člana porodice ili porodične zajednice,

d) seksualno nasilje,

đ) onemogućavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i njezi,

e) praćenje i svi drugi slični oblici uznemiravanja člana porodice ili porodične zajednice,

ž) namjerno oštećenje ili uništenje imovine člana porodice ili porodične zajednice,
          zajedničke imovine, ili imovine u posjedu,

z) uskraćivanje ili oduzimanje prava na ekonomsku nezavisnost zabranom rada ili držanje
         člana porodice ili porodične zajednice u odnosu zavisnosti ili podređenosti,

i) vaspitanje djece na način ponižavajućeg postupanja,

j) oduzimanje djece ili izbacivanje iz stana člana porodice ili porodične zajednice,

k) iscrpljivanje radom, izgladnjivanjem, uskraćivanjem sna ili neophodnog odmora članu
          porodice ili porodične zajednice,

l) nepridržavanje odluke nadležnog organa kojom je utvrđen lični kontakt djece sa
         roditeljima,

lj) zadržavanje putne isprave ili nekog drugog dokumenta člana porodice ili porodične
          zajednice,

m) nasilna izolacija ili ograničenje slobode kretanja člana porodice ili porodične zajednice
           i

n) svaka druga radnja koja predstavlja nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Pod radnjom nasilja u porodici smatraju se i prijetnje navedenim radnjama.

Bez obzira na vanrednu situaciju ili vanredno stanje, na određene mjere samoizolacije ili smanjenja društvenih kontakata, NISTE DUŽNI DA TRPITE NIJEDNU OD NAVEDENIH RADNJI NASILJA.

Podsjećamo vas da, čak i u ovakvoj situaciji, OBAVEZNO PRIJAVITE NASILJE!

Ukoliko se nalazite u samoizolaciji, a doživjeli ste ili svjedočili nasilju u porodici ili rodno zasnovanom nasilju, obavezno pozovite neki od sljedećih konatakata:

  • Policijsku stanicu
  • Centar za socijalni rad
  • Besplatni SOS broj telefona 1264

U slučaju zadobijenih povreda odmah pozovite telefonom Dom zdravlja. Nemojte odlaziti u Dom zdravlja radi izbjegavanja eventualnog prenosa virusa Covid-19.

U situaciji prouzrokovanoj virusom Corona -19  stres direktno utiče na imunitet.

Ohrabrujemo žrtve da prijave nasilje, a u najgoroj, po život opasnoj situaciji, da bježe.

Podsjećanja radi, UG Budućnost  je dostupno građanima na dežurni telefon 066 616 864 i besplatni SOS telefon 1264, a prijem žrtava nasilja u sigurnu kuću i dalje se vrši po utvrđenim protokolima prijema i u skladu sa zakonom.