Protokol o postupanju i saradnji nadležnih subjekata zaštite u slučajevima nasilja u porodici na području opštine Modriča, potpisali su Opština Modriča i nadležni subjekti zaštite, kao i Udruženje građana “Budućnost” koje realizuje posebnu mjeru podrške zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja u Sigurnu kuću. 

Potpisivanjem ovog Protokola prestao je da važi Protokol o postupanju i saradnji nadležnih subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici iz 2008. godine. 

Potpisivanje Protokola o postupanju i saradnji nadležnih subjekata zaštite u slučajevima nasilja u porodici na području opštine Modriča predstavlja značajan rezultat u pogledu direktne podrške žrtvama nasilja u porodici i uopšte žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Opština Modriča je još 2008. godine, na inicijativu UG “Budućnost” Modriča izradila i usvojila Protokol kojim je regulisala bliže postupanje subjekata zaštite u lokalnoj zajednici  iako to nije bilo predviđeno zakonom. Kasnije, ovaj tzv. “modrički model” prenijet je na brojne lokalne zajednice da bi danas, trinaest godina kasnije bio inkorporiran u Zakon o zaštiti od nasilja u porodici kao neupitna zakonska obaveza za sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Pored toga, potpisivanjem Protokola izvršeno je i usklađivanje sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima, prije svega Istanbulskom konvencijom čime se doprinosi ispunjenju obaveza po pitanju njene implementacije“, saopšteno je iz UG „Budućnost“ uz naglasak da je ovo jasna poruka o opredjeljenosti lokalne zajednice za nedvojbenu borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i spremnosti na saradnju svih subjekata zaštite za poboljšanje sveukupnog položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Кrajnji korisnici Protokola su svi članovi porodice, uključujući direktne žrtve (u najvećem broju žene), kao i žrtve koje svjedoče nasilju (u najvećem broju djeca), kao i učinioci nasilja.

Prvi i rukovodeći princip postupanja svih potpisnika Protokola je zaštita sigurnosti žrtve zaustavljanjem nasilja, sprečavanjem ponavljanja nasilja, vodeći računa o izbjegavanju ponovnog povređivanja žrtve, te najboljem interesu žrtve, a naročito djece.

Potpisnice ovog Protokola obavezuju se da će, u okviru svojih nadležnosti kreirati mehanizme za integrisani i koordinisani odgovor na nasilje u porodici na nivou opštine Modriča, na način kako je to uređeno pozitivnim pravnim propisima.