Udruženje građana “Budućnost” je, u okviru projekta „Bolja društvena zaštita kroz izgradnju kapaciteta OCDa Bosne i Hercegovine“ raspisalo javni oglas za prijem diplomiranog psihologa u radni odnos na određeno vrijeme. Projekat je započeo sa implementacijom u avgustu 2018. godine, a implementira ga CARE international uz finansijsku podršku Češke Razvojne Agencije putem partnerstva sa  sedam organizacija civilnog društva iz BiH, među kojima je i UG „Budućnost“.

Najuspješniji kandidat će biti upućen u samostalan rad, kako bi znanjem, vještinom i kreativnošću dao doprinos psihološkom zbrinjavanju korisnika/ca Sigurne kuće, uz zasnivanje radnog odnosa, u trajanju od jedne (1) godine.

Rad u Sigurnoj kući uključuje: intervencije u okviru kriznog zbrinjavanja; psihološko krizno zbrinjavanje; psihološke intervencije u okviru redovnog zbrinjavanja i brige o mentalnom zdravlju žrtve; psihodijagnostička obrada žrtve; pisanje nalaza i mišljenja; priprema klijentica za izlazak na suđenje ili kontakte s počiniocem unutar redovnih institucionalnih procedura; psihološka pomoć u zbrinjavanju djece; prijem i evidentiranje SOS poziva u radno vrijeme i u vrijeme pasivnog dežurstva, svjedočenje na sudu, izvještavanje o realizovanim aktivnostima.

NAPOMENA: Rok za dostavu prijava je 19. novembra 2018. godine do 15 časova, s tim što sve prijave trebaju biti dostavljene do navedenog termina.

Više informacija o samom oglasu možete vidjeti ovdje: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS