Narodna skupština Republike Srpske je na sjednici održanoj u petak 27. septembra 2019. godine, jednoglasno usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Udruženje građana „Budućnost“ od svog osnivanja štiti žene i djecu žrtve nasilja, te kroz praksu ima jasnu sliku koji su to nedostaci u Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, te se trudi ukazati na potrebne izmjene onog što ne funkcioniše.

Ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da su usvojene sve inicijative za izmjenu zakona predložene od strane poslanice Gordane Vidović, žene koja je 1996. godine i osnovala UG “Budućnost” vjerujući u bolje sutra za sve žrtve nasilja.

Gordana je takođe iskoristila priliku, kada se razgovaralo o nacrtu Zakona o sudskim taksama, da ukaže na to da bi taksa na tužbu za razvod braka koja iznosi 200 KM, kao i takse za presude, trebalo ukinuti jer su previsoke, na šta joj je odgovorio sam ministar pravde Anton Kasipović rekavši da će njena sugestija biti usvojena.

A šta ustvari znače usvojene izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici?

Zaštita žrtava nasilja u porodici podiže se na viši nivo, kroz strožiji odgovor društva prema učiniocima nasilja i to procesuiranjem istih samo u krivičnom postupku, čime se eliminiše se dosadašnja paralelna mogućnost da se učinilac nasilja u porodici kazni prekršajnopravno.

Zakonom je naglašena obaveza svih subjekata zaštite da u procesu zaštite, pomoći i podrške žrtvama nasilja u porodici sarađuju u najboljem interesu žrtve, te da na nivou jedinice lokalne samouprave zaključuju protokole o postupanju i obrazuju grupu za koordinaciju i saradnju od predstavnika svih ustanova, organa i organizacija koje pružaju zaštitu, pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici.

Uvodi se obaveza svim subjektima zaštite da obavijeste žrtvu, na njoj razumljiv način, o svim pravima koja ima u skladu sa ovim i drugim zakonima i o institucijama, organima, pravnim licima i organizacijama koji pružaju pomoć, podršku i zaštitu, kao i obaveza da se po svakoj prijavi nasilja u porodici, procjenjuje rizik od ponavljanja nasilja i da se, u skladu sa ovom procjenom, planira preduzimanje potrebnih radnji i mjera u pravcu sprečavanja učinioca da ponovi nasilje i zaštiti žrtva.

Uvodi i pravo žrtve na pratnju lica u koje ima povjerenje pri preduzimanju svih radnji u postupcima u kojima žrtva ostvaruje svoja prava, odnosno obaveza subjektima zaštite da omoguće prisustvo ovog lica.

Proširen je krug lica koja uživaju zaštitu prema odredbama ovog zakona.

Pristupom koji odvaja pomoć, podršku i zaštitu žrtava nasilja u porodici i propisuje ih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, od sankcionisanja učinioca koje se propisuje Кrivičnim zakonikom Republike Srpske, dobija se bolja zaštita žrtve i efektniji i stroži odgovor društva prema učiniocu nasilja.

Sve navedene izmjene i dopune će pozitivno uticati na socijalnu uključenost žrtava nasilja u porodici i smanjenje kršenja njihovih ustavom i zakonima zagarantovanih osnovnih ljudskih prava i sloboda.