Odbornici Skupštine opštine Modriča juče su jednoglasno usvojili Nacrt Lokanog akcionog plana za djecu na području opštine Modriča za period 2018-2022. godina.

Istovremeno je odlučeno da će se, najkasnije u roku od 40 dana, ovaj dokument razmatrati u formi Prijedloga.

Lokalni akcioni plan (LAP) za djecu opštine Modriča je rezultat zajedničkog rada predstavnika svih institucija za brigu o djeci na području opštine Modriča, lokalne samouprave, nevladinih organizacija i nadležnih institucija.

Izrada LAP-a za područje opštine Modriča je aktivnost projekta „Investiranje za djecu“, odobrenog od strane organizacije „Save the Children“, a koji realizuje Udruženje građana Budućnost. Sama izrada LAP-a realizuje se u saradnji sa Opštinom Modriča u okviru potpisanog Memoranduma o saradnji od 23. septembra 2015. godine

Osnovni cilj donošenja LAP-a za djecu u opštini Modriča je stvaranje što povoljnijih uslova za život djece i porodice, njihovo zdravo psiho-fizičko odrastanje i uključivanje u društvo i participaciju u odlučivanju, a sve to u najboljem interesu djece.

Osnov za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu je UN-ova Konvencija o pravima djeteta sa posebno utvrđenim preporukama Komiteta za prava djeteta koje imaju za cilj osiguranje jednake pravne zaštite za svu djecu što se postiže usklađivanjem postojećih zakona sa nevedenom Konvencijom. Na nivou BiH je usvojen „Akcioni plan za djecu Bosne i Hercegovine 2015.-2018. godina“ kojeg je usvojilo Vijeće Ministara.