Na osnovu dugogodišnjeg iskustva ističemo da je diskriminacija na osnovu pola u značajnoj mjeri zastupljena na našem području. Žene kao žrtve diskriminacije na osnovu pola uglavnom kriju kroz kakve situacije prolaze i nauče da trpe, a sve u strahu od stigme i osude zajednice.

UG „Budućnost“ Modriča u okviru projekta „Braniteljice ljudskih prava unapređuju ljudska prava u BiH“, koji se realizuje u saradnji sa Fondacijom lokalne demokratije iz Sarajeva uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije, kroz program MANTRA, u periodu od 01.03.-01.09.2021. godine, realizuje aktivnosti pravnog savjetovanja za žene žrtve diskriminacije na osnovu pola.

Ovim putem podsjećamo da je diskriminacija:

„Svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosne dobi, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovinskog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, polnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života.”

(Zakon o zabrani diskriminacije BiH, član 2. stav 1.)

  • Diskriminacija je moguća BILO GDJE!
  • Diskriminaciju može izvršiti SVAKO!
  • Žrtva diskriminacije može biti BILO KO!

Radi umanjenja štetnih posljedica ove pojave, diskriminaciju je nužno prijaviti i to se može učiniti na sljedećim mjestima: Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ombudsmenu za ljudska prava BiH, pravosudnim institucijama, centrima/zavodima za pružanje besplatne pravne pomoći i nevladinim organizacijama.

Podsjećanja radi, UG Budućnost  je svima kojima je pravno savjetovanje neophodno dostupno putem online pristupa putem web stranice www.buducnost-md.org ili telefona: 053/ 820-701.