O projektu

Cilj projekta „Razvijanje antikorupcijskih praksi u lokalnim zajednicama“ je podrška izgradnji otpornosti građana prema korupciji. Razvijanjem sistema upućivanja protiv korupcije u lokalnoj zajednici za svaku od ciljanih opština, osnaživanje mladih u ciljanim lokalnim zajednicama, te senzibilisanje javnosti o raspoloživim antikorupcijskim mehanizmima nastojimo smanjiti društveni pesimizam vezan za korupciju.