Direktorka Udruženja građana “Budućnost” Gordana Vidović i Dajana Ilić PR i koordinatorka projekta “Korak bliže ka zaustavljanju nasilja u porodici/ Psiho-socijalni tretman počinilaca nasilja”, koji se provodi u partnerstvu sa UG “Vive žene” Tuzla, održale su juče sastanke sa predstavnicima instucija u opštinama Sokolac i Rogatica kako bi prezentovale pomenuti projekat i razgovarale o pokretanju tretmanskog centra za rad sa počiniocima nasilja u regiji Istočno Sarajevo.

S obzirom da je cilj pojekta da se osnaže sistemi intervencija vezanih za slučajeve rodno zasnovanog nasilja kroz rad sa počiniocima nasilja, kao i da se osigura dugoročna promjena za žrtve nasilja u opštinama u kojima se provodi projekat, drago nam je što smo naišli na saradnju predstavnika institucija sa kojima smo održali sastanke.

Glavni problem kojim se ovaj projekat želi baviti jeste nedostatak provođenja psiho-socijalnog tretmana počinilaca. Aktivnosti u ovom području su još uvijek sporadične i zavise od regije ili kantona. Što se tiče Republike Srpske,regija Doboj-Modriča je najaktivnija u tom pogledu, jer se psiho-socijalni tretman počinilaca nasilja provodi u okviru Muškog centra u Modriči. Nažalost, sudovi još uvijek rijetko nameću mjeru zaštite psiho-socijalni tretman počinilaca, što bi u velikoj mjeri doprinjelo osnaživanju sistema intervencija za slučajeve rodno zasnovanog nasilja, kao i dugoročna promjena za žrtve nasilja.

Projekat „Korak bliže do eliminacije nasilja u porodici / Psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja“ provodi se u dvije regije Bijeljinska (Milići, Bratunac i Srebrenica) i regiji Istočno Sarajevo (Sokolac, Rogatica i Višegrad). Projekat su podržale su organizacije IAMANEH i UN Women.