Predstavnici Udruženja građana „Budućnost“ iz Modriče u periodu od maja do jula održali su sastanke sa institucijama u lokalnim zajednicama u okviru projekta „Osnaženi kapaciteti relevantnih institucija u opštinama Modriča, Derventa, Brod, Šamac, Stanari i Vukosavlje za efikasniji odgovor na rodno zasnovano nasilje“, podržanog od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji UG „Budućnost“ provodi od avgusta  2018. godine.

Cilj sastanaka bio je da se sa predstavnicima institucija u lokalnim zajednicama, subjektima zaštite, razmotri mogućnost revidiranja potpisanih protokola, odnosno, izrade protokola tamo gdje nisu do sada usvojeni, a radi što sveobuhvatnije zaštite žrtava nasilja u porodici  i rodno zasnovanog nasilja na području njihove opštine.

Učesnici sastanaka su saglasni da je neophodno raditi na poboljšanju položaja žrtava nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, kako na prevenciji samog nasilja, tako i na zbrinjavanju i podršci ako do njega dođe.

Zajednički je prepoznata potreba za revidiranjem protokola iz razloga što je potrebno uraditi harmonizaciju sa novim Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, te Istanbulskom konvencijom. Istaknuta je važnost procjene rizika u slučaju nasilja, te izrade individualnog plana zaštite žrtve nasilja uz povećanje mogućnosti žrtve da učestvuje u tom procesu. Takođe je prepoznata važnost metode „konferencije slučaja“ za izradu individualnog plana zaštite zbog značaja izbjegavanja pogrešne interpretacije slučaja, adekvatnije uključenosti žrtve u izradu plana, te sprečavanja institucionalnog nasilja.