U toku realizacije aktivnosti projekta „Razvijanje antikorupcijskih praksi u lokalnim zajednicama“, podržanog od strane Ambasade SAD-a u BiH, tokom novembra i decembra 2018. godine, održano je 20 edukativnih radionica sa učenicima/cama uzrasta 12 – 19 godina.

Tema radionica je bila  „Načini suprotstavljanja korupciji i promovisanje etičkog ponašanja“, a njihov osnovni cilj je bio edukacija i osnaživanje učenika o korupciji kroz  upoznavanje učenika/ca sa pojmom korupcije, te sa osnovnim oblicima korupcije i sa načinima borbe protiv iste.

Radionice su uključivale: igru postepenog otkrivanja teme, anketiranje učesnika radionice, rad u grupama, te prezentaciju rada. Učenici/ce su korupciju povezivali sa jednim od njenih oblika, a to je mito ili podmićivanje, što ukazuje da je to njima najpoznatiji oblik korupcije. Rezultati ankete ukazuju da su učenici/ce osviješteni o ovoj društvenoj pojavi, te da imaju zdrave stavove i razvijene moralne vrijednosti, što je veoma pohvalno i ukazuje da smo uspješno dodatno edukovali već prilično osvještenu populaciju.

Neke od poruka koje su djeca osmislila tokom radionica: „Korupcija je stepenica koju mladi trebaju preskočiti“, „Mito ne tolerišemo“, „Ne možemo gledati u budućnost kroz naočare korupcije“.