UG “Budućnost Modriča” je 20. novembra 2018. godine započelo realizaciju projekta „Osnaženi kapaciteti relevantnih institucija u opštinama Modriča, Derventa, Brod, Šamac, Stanari i Vukosavlje za efikasniji odgovor na rodno zasnovano nasilje“, a uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da projekat traje devet mjeseci, tačnije do 20. avgusta 2019. godine.

Projekat se realizuje u opštinama Modriča, Derventa, Brod, Šamac, Stanari i Vukosavlje, a ima za cilj osiguranje efikasnije zaštite i rehabilitacije žrtava rodno zasnovanog nasilja od strane institucija – subjekata zaštite, kroz razvoj planova i standarda i primjenu referalnih mehanizama u lokalnim zajednicama.

Ciljevi projekta su: senzibilizacija profesionalaca/ki o rodno zasnovanom nasilju i standardima, efikasnija zaštita žrtava rodno zasnovanog nasilja uključivanjem svih subjekata zaštite u izradu individualnog plana podrške žrtve i razvoj instituta „konferencija slučaja“ i unapređeni referalni mehanizmi – mehanizmi postupanja u skladu sa domaćim zakonima i Istanbulskom konvencijom.

Projekat će početi analizom „karakterističnih“ slučajeva nasilja na osnovu pola u navedenim opštinama kroz pregled stanja, funkcionisanja, adekvatnosti i efikasnosti postojećih referalnih mehanizama – mehanizama upućivanja i pružanja pomoći (intervencija) žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

U svrhu dostizanja postavljenih ciljeva biće proveden niz aktivnosti koje uključuju saradnju sa subjektima zaštite iz projektom obuhvaćenih opština, kao što su: radionice za izradu individualnih planova zaštite žrtava nasilja, te mentorska podrška centrima za socijalni rad za organizovanje i sprovođenje konferencije slučaja nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Značajna pažnja biće posvećena zagovaračkim aktivnostima prema donosiocima odluka u lokalnim zajednicama za usvajanje protokola o postupanju nadležnih institucija koje se bave prevencijom i zaštitom žrtava rodno zasnovanog nasilja. Centralni događaj projekta biće organizovanje  „konferencija slučaja“, uz aktivno učešće predstavnika svih institucija iz lokalnih zajednica u kojima  se  projekat provodi.

Ovim putem pozivamo sve medije da proprate aktivnosti projekta i na taj način doprinesu zajedničkoj borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH.