Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče u partnerstvu sa mrežama „Snažniji glas za djecu BiH“ i „RING za borbu protiv trgovine ljudima“ realizuje projekat „ZAJEDNO u borbi protiv trgovine djecom“. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i Vijeća Evrope kroz zajednički program „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022.

Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče u saradnji sa partnerskim organizacijama provodi kampanju podizanja svijesti šire javnosti o trgovini djecom. Kroz ovu kampanju se u 25 gradova Bosne i Hercegovine organizuju javne debate i akcije podizanja svijesti.

Opšti cilj projekta je podizanje svijesti šire javnosti o trgovini djecom, a posebno djece i njihovih roditelja, uključujući djecu iz ranjivih i marginalizovanih grupa (Romi, djeca sa smetnjama u razvoju, djeca iz porodica sa višestrukim problemima i slično) kroz mobilizaciju velikog broja nevladinih organizacija i slično. U okviru kampanje biće održane javne debate i akcije za podizanje svijesti šire javnosti.

Javne debate se održavaju u 11 gradova BiH u periodu od 20 – 30. avgusta 2022. godine. Takođe, kampanja uključuje i održavanje akcija za podizanje svijesti širom Bosne i Hercegovine u periodu od 01 – 12. septembra 2022. godine, u ukupno 25 gradova i opština. Ovom prilikom biće podijeljen promotivni materijal, ali i razgovarano sa građanima i građankama o problemu borbe protiv trgovine djecom u Bosni i Hercegovini.

Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže našoj kampanji i daju svoju podršku borbi protiv trgovine djecom.