O PROJEKTU:

Pandemija COVID-19 ozbiljno je uticala na zdravstvenu i socijalno-ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini. Zemlja koja trpi teške poslijeratne tranzicijske procese i koja se suočava s velikim ekonomskim izazovima, našla se pred drugom. Trenutna kriza otkrila je i produbila postojeće društveno-ekonomske nejednakosti. Najugroženije društvene skupine kao što su etničke manjine, uključujući Rome i Romkinje, osobe s invaliditetom i žene će kriza najviše utjecati na zdravlje i ekonomsku stabilnost. Dok su veliki administrativni centri i klinike primili znatnu donaciju opreme, mali domovi zdravlja i zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite, koji su na čelu otkrivanja i borbe protiv bolesti, još uvijek nisu dovoljno obučeni i nisu dovoljno pripremljeni za liječenje svojih pacijenata/tkinja. Odnosno, podrška domovima zdravlja nije proporcionalna s obzirom na rizik s kojim su zdravstveni radnici/e i zajednice suočeni.

Projekat će provoditi CARE Balkan u saradnji s organizacijama civilnog društva, a koji finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke, i to u periodu od 01.06.2020. do 31.12.2020.

  • SMJERNICE I USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Predmet javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je dodjela 10 paketa bespovratne pomoći u robi i materijalu za pokretanje, razvoj i unapređenje prihodovne aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, i drugoj djelatnosti, u maksimalnom iznosu do 1.000 BAM (hiljadu konvertibilnih maraka), po porodičnom domaćinstvu.

Prihvatljivi troškovi

Sredstva iz ovog javnog poziva se mogu iskoristiti samo za finansiranje sljedećih troškova:

  1. Podrška u poljoprivredi: peradarstvo (podizanje i opremanje mini farmi pilića,nabavka koka nosilja) nabavka repro materijala u poljoprivredi (sadni materijal,folije za plastenike, hranilice, sistemi za navodnjavanje, hrane za stoku/preradi i slično)
  2. Paket podrške u samozapošljavanju: nabavka osnovnih sredstava i opreme za rad (nabavka malih strojeva, opreme, alata i sirovina za zanatske i ekonomske aktivnosti)

Ko može aplicirati? 

Mogućnost učešća na ovom javnom pozivu imaju  žene koje pripadaju marginalizovanim grupama, žene žrtve nasilja, samohrane majke, žene s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, nezaposlene žene koje žive i koje će svoju samostalnu djelatnost obavljati u ruralnom području sa teritorije Opštine Modriča ,koje posjeduju vlastito zemljište, koje se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, korisnice pomoći Centra za socijalni rad, žene koje nemaju druge izvore prihoda. Svi prijavljeni trebaju biti nastanjeni ili registrovani na području Opštine Modriča.

  • NAČIN APLICIRANJA I LISTA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Korisnici se prijavljuju na javni poziv dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca. Obrazac možete preuzeti u prostorijama UG “Budućnost” Modriča, ul. Živojina Mišića 4a, Modriča.

UG “Budućnost” Modriča će organizovati informativni sastanak na kojim će se zainteresovanim korisnicima pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za javni poziv. Info sastanak o načinu popunjavanja obrazca će se održati 24.09.2020. 10:30 sati u prostorijama UG “Budućnost” Modriča. Molimo Vas da se držite epidemioloških mjera i ponesete masku i koristite dezinfekciono sredstvo koje će biti na ulazu u UG “Budućnost” Modriča.

Potrebna dokumentacija za korisnike koji budu odabrani za finansiranje:

Odabrani korisnici su dužni u roku od 7 dana od dana obavještenja o odabiru da u UG „Budućnost“ Modriča dostave sljedeću dokumentaciju. Dokumente je neophodno blagovremeno dostaviti kako bi Vaše domaćinstvo dobilo traženi paket pomoći. U slučaju nepravovremenog dostavljanja potrebne dokumentacije, Vaša aplikacija neće biti podržana.

Potrebna dokumentacija PAKET POLJOPRIVREDE

Broj Naziv tražene dokumentacije
1. Ako posjedujete zemljište ili objekat – Fotokopija ZK izvatka ili fotokopija aktuelnog ugovora o zakupu zemljišta ili objekata za smještaj koka nosilja, brojlera sa svom potrebnom opremom ili ugovor o pravu korištenja zemljišta/objekta bez naknade (ugovor ne mora biti ovjeren kod notara), ili potvrda UG „Budućnost“ Modriča nakon obavljene terenske verifikacije
2.   Fotokopija kućne liste
3. Ako ste nezaposleni Vi ili Vaši članovi porodice – Fotokopija potvrde sa Zavoda za zapošljavanje ili izjava (posebno se odnosi na domaćice ili druga lica u domaćinstvu koja su nezaposlena, a nisu na evidenciji Zavoda za zapošljavanje) – dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana
4. Ako ste prošli obuku za poljoprivrednu proizvodnju u protekle tri godine ili ste član zadruge – Fotokopija certifikata ili potvrda o izvršenoj obuci ili potvrda zadruge o članstvu
5. Ako je Vaše domaćinstvo uvezano u otkup poljoprivrednih proizvoda – Fotokopija ugovora sa otkupljivačem ili potvrda zadruge
6. Nalaz ili potvrda stepena invalidnosti za aplikanta/cu ili djete u domaćinstvu

Nije neophodno da fotokopija dokumentacije bude ovjerena.

Potrebna dokumentacija SAMOZAPOŠLJAVNJE

Broj Naziv tražene dokumnetacije
1. Fotokopija kućne liste
2. Ako ste nezaposleni Vi ili Vaši članovi porodice – Fotokopija potvrde sa Zavoda za zapošljavanje ili izjava (posebno se odnosi na domaćice ili druga lica u domaćinstvu koja su nezaposlena, a nisu na evidenciji Zavoda za zapošljavanje) – dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana
3. Ako ste korisnik Centra za socijalni rad – potvrda Centra za socijalni rad
4. Nalaz ili potvrda stepena invalidnosti za aplikanta/cu ili djete u domaćinstvu

       Nije neophodno da fotokopija dokumentacije bude ovjerena.

  • PROCES ODABIRA

Izbor korisnika pomoći na osnovu ovog javnog poziva će vršiti imenovana komisija koja će se sastojati od osoblja CARE-a odgovornog za aktivnosti u ciljnoj opštini, partnerskog osoblja organizacije civilnog društva i lokalnog učesnika poput predstavnika/ca opštinske vlasti ili zaposlenika/ca Centra za socijalni rad. Komisija će razmatrati prijave u skladu s odredbama ovog javnog poziva.

Rezultati o izboru korisnika projekata bit ce objavljeni na oglasnoj ploči  i web stranici UG „Budućnost“ Modriča.

  • PODNOŠENJE PRIJAVE

Kontakt: UG “Budućnost” Modriča, ul. Živojina Mišića 4a, 74480 Modriča

Telefon: 053 820 701

E-mail: buducnostmd@yahoo.com

Web: www.buducnost-md.org

Prijave predati  na gore navedenu adresu u zatvorenoj koverti sa naznakom:

“Prijava na Javni poziv za finansiranje za marginalizovane grupe  Opštine Modriča”

Na poleđini koverte napisati ime, prezime i mjesto stanovanja aplikanta/ce.

Koverte predati u UG “Budućnost” Modriča od 14.09.2020. do 28.09.2020.godine svakim radnim danom od 07.00 15.00 sati.