Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Jedan od ciljeva projekta je unapređenje kapaciteta sigurnih kuća i subjekata zaštite za pružanje pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, uključujući i jačanje multisektorske intervencije u situacijama rodno zasnovanog nasilja.  

U okviru aktivnosti na jačanju multisektorskog odgovora na nasilje u porodici i prema ženama biće organizovana tri tematska sastaka subjekata zaštite opštine Modriča, zaduženih za rad na sprečavanju i suzbijanju ove vrste nasilja. 

Teme sastanaka biće – predstavljanje rada članica Sigurne mreže na unapređenju kapaciteta skloništa i drugih specijalizovanih usluga podrške za rad sa žrtvama seksualnog nasilja, praćenje stanja i intervencije u slučajevima seksualnog nasilja na području opštine Modriča i razmjena informacija o evidencijama porodičnog nasilja unutar svakog od sektora/službi.

Ukupan cilj ovih sastanaka je da se dođe do procjene stanja i definišu prijedlozi za unapređenje evidencija, kao i da se fokus rada u multisektorskoj saradnji usmjeri i na problem seksualnog nasilja.  

Na kraju projekta biće sačinjen izvještaj sa ovih tematskih sastanaka sa preporukama za dalje unapređenje stanja. 

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

•           Upoznavanje sa temom sastanka i podacima relevantnim za vođenje sastanka, izrada sinopsisa za moderiranje sastanka; 

•           Vođenje sastanka sa subjektima zaštite;

•           Učešće u izradi zapisnika sa sastanka;

•           Posao treba da bude realizovan u periodu od jula-decembra 2021. i od aprila-juna 2022. godine. 

Više o Javnom pozivu možete pročitati OVDJE