ENGLISH below

Fondacija lokalne demokratije i Udruženje građana “Budućnost” započeli su 13. novembra 2017. godine realizaciju projekta “Poboljšanje pristupa usluga za sve žene i djevojke – žrtve nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini” koji se implementira u ime Sigurne mreže. Projekat je podržao UN Women u BiH, u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ koji finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je da doprinese stvaranju adekvatnog zakonodavnog i političkog okruženja u skladu sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i svih drugih oblika diskriminacije. Specifični cilj  projekta je pregledati i reformisati zakone i politike sa fokusom na pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici i razvoj adekvatnog zakonodavnog rješenja, u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući CEDAW i Istanbulsku konvenciju. Projekat će trajati 26 mjeseci.

Sadašnja situacija ne garantuje održivost i stvaranje sistema zaštite predviđene Istanbulskim konvencijama. Zbog toga, članice Sigurne mreže kao mreže organizacija civilnog društva (OCD) koji se bave zaštitom, prevencijom i unapređenjem sistema zaštite od nasilja u porodici, putem ovog projekta žele u partnerstvu  sa odgovornim institucijama za ravnopravnost polova (Gender Centar FBIH i RS, Agencijom za ravnopravnost polova BiH) stvoriti povoljno okruženje za neophodne izmjene  zakonodavnog okvira radi  usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom. Ovo je od presudnog značaja u ovom trenutku, jer su, prema dostupnim informacijama, relevantne vladine institucije već započele proces promjene postojećeg pravnog okvira koji se odnosi na ovo pitanje. 

Iz tog razloga namjera Sigurne mreže je da izradi dokument “Politike” OCD-a koji će predstaviti adekvatan pravni okvir za uspostavljanje, funkcionisanje i finansiranje sigurnih kuća na osnovu procjene uticaja novih propisa i pozitivnih efekata koje takva regulativa donosi društvu, žrtvama i institucijama sistema. Dokument “Politike će predstaviti glavne reforme koje treba implementirati i odgovornosti različitih aktera. Glavni cilj Politike je da pruži osnovu za OCD za aktivno učešće i pregovaranje sa vlastima u procesu izmjene zakonodavstva.    

Na osnovu dokumenta Politike, Sigurna mreža će ponuditi konkretne prijedloge vladama Federacije BiH i Republike Srpske. Sigurna mreža dodatno će podržati ovaj napor snažnom kampanjom zagovaranja u cilju stvaranja povoljnog okruženja za usvajanje razvijenih i ponuđenih novih zakonskih rješenja.

______________________________________________________________________________________________

 

Foundation of Local Democracy Sarajevo and Association of Citizens “Buducnost” Modsrica started with implementation of the project “Improvement of access to services  for all women and girls – victims of domestic violence in Bosnia and Herzegovina”. The whole project will be implemented in the partnership with the members of the Safe Network. The Project  was financially supported by UN Women in BiH, and within the framework of the regional project “Implementation of norms, changing attitudes” funded by the European Union.

The aim of the Project is to contribute to creation of an enabling legislative and policy environment in line with international standards on eliminating violence against women and all forms of discrimination. The goal is to review and reform laws and policies with a focus on provision of services to victims of domestic violence and development of adequate legislation solution to conform with international human rights standards including CEDAW and the Istanbul Convention. Project duration is 26 months.

The current situation does not offer a guarantee of sustainability and creation of a system of protection as foreseen by the Istanbul Conventions. For these reasons, members of the Safe Network as a network of CSOs that deal with the protection, prevention and improvement of the system of protection against domestic violence will establish, through this project, partnership with the responsible gender institutions (Gender Center FBIH and RS) in order to create a favourable environment for necessary adequate legislation solution of the legislative framework. This is of critical importance at this moment since, according to the available information, relevant government institutions already initiated process of changing the existing legal framework related to this issue. 

Therefore, the Safe Network intent is to develop Policy Paper that will outline adequate legal framework for establishment, functioning and financing of the safe houses based on the impact assessment of the new regulations and the positive effects that such regulation would bring to the society, victims and institutions within the system. The Policy Paper will outline main reform that needs to be implemented and responsibilities of different actors. The main aim of the Policy Paper is to provide base for the CSOs’ for active participation and negotiation with the authorities in legislative changes process.    

Based on the Policy paper, Safe Network will offer concrete proposals to the governments of the Federation BiH and Republika Srpska. The Safe Network will additionally support this effort with a strong advocacy campaign aimed at creating favorable environment for the adoption of the developed and offered solution.