Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) prepoznaje da su SOS telefoni jedan od najznačajnijih načina za omogućavanje žrtvama da pronađu pomoć i podršku. Dostupnost broja SOS telefona koji omogućava pristup savjetovanja radi podrške i u slučaju krize i upućuje na službe kao što su sigurne kuće, savjetodavne centre odnosno policiju, osnov su svake usluge podrške i savjetovanja u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenim konvencijom.

Više o ovoj temi pročitajte OVDJE.