Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 87. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14) te člana 25. Statuta Udruženja građana “Budućnost” Modriča i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma UG „Budućnost“ Modriča, a za potrebu realizacije projekta “Podrška sigurnim kućama i žrtvama rodno zasnovanog nasilja u COVID-19“, u ime Sigurne mreže, uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija, direktorica UG „Budućnost“ Modriča, d o n o s i

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma.

Odluku možete pročitati OVDJE