Odluka o poništenju Javnog poziva

Na osnovu člana 25. Statuta Udruženja građana “Budućnost” Modriča, a za potrebu realizacije projekta “Podrška sigurnim kućama i žrtvama rodno zasnovanog nasilja u COVID-19“, u ime Sigurne mreže, uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija, direktorica UG „Budućnost“ Modriča, d o n o s i    

O  D  L  U  K  U  

o poništenju Javnog poziva


I

Poništava se Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi procjene uticaja COVID-19 na rad skloništa u Bosni i Hercegovini i pružanje usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja u krizi, izradi kriznih protokola i mini zagovaračkih planova (u daljem tekstu: Javnom pozivu) od 15.02.2021. godine, objavljen na web stranici UG „Budućnost“ Modriča, s krajnjim rokom za prijavu 19.02.2021. godine iz razloga što u predmetnom postupku nije dostavljena nijedna prijava.

II

Direktorica UG „Budućnost“ Modriča će najkasnije u roku od tri dana, donijeti odluku o daljem postupku nabavke konsultantskih usluga, pri čemu će se prioritetno voditi računa o poštovanju dinamike realizacije projekta.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na web stranici UG „Budućnost“ Modriča.