Odluka o o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 87. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14) te člana 25. Statuta Udruženja građana “Budućnost” Modriča, a za potrebu realizacije projekta “Podrška sigurnim kućama i žrtvama rodno zasnovanog nasilja u COVID-19“, u ime Sigurne mreže, uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija, direktorica UG „Budućnost“ Modriča, d o n o s i  

O  D  L  U  K  U  

o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma


I

Odobrava se provođenje postupka javne nabavke usluga: konsultantske usluge na izradi procjene uticaja COVID-19 na rad skloništa u Bosni i Hercegovini i pružanje usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja u krizi, izradi kriznih protokola i mini zagovaračkih planova putem direktnog sporazuma, a radi pravovremenog provođenja projektne aktivnosti i poštovanja vremenskog okvira projekta.

II

Procijenjena vrijednost nabavke iz člana I ove Odluke iznosi 5.400,00 KM (slovima: pethiljadačetiristotine i 00/100 KM), sa uračunatim PDV-om.

Naznačena sredstva su osigurana u budžetskom okviru projekta “Podrška sigurnim kućama i žrtvama rodno zasnovanog nasilja u COVID-19“ koji realizuje UG „Budućnost“ Modriča, u ime Sigurne mreže, uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

III

Opis posla (zadaci i odgovornosti), zadaci za konsultanta/icu, uslovi za pijavljivanje (kvalifikacije i stručna znanja) koji su premet nabavke koja se odobrava ovom odlukom definisani su u specifikaciji koja čini sastavni dio zahtjeva za dostavu ponude za predmetnu nabavku.

IV

Za provođenje postupka direktnog sporazuma za nabavku usluga iz člana I ove Odluke zadužuje se projektno osoblje.

V

Javna nabavka će se provesti po postupku direktnog sporazuma, zaključivanjem direktnog sporazuma sa ponuđačem, koji je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

Na osnovu provedene procedure, shodno odredbama Zakona o javni nabavkama BiH, sa odabranim ponuđačem zaključiće se direktni sporazum.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na web stranici UG „Budućnost“ Modriča.