Odluka o izboru putem direktnog sporazuma

Na osnovu člana 87. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14) te člana 25. Statuta Udruženja građana “Budućnost” Modriča, a za potrebu realizacije projekta “Podrška sigurnim kućama i žrtvama rodno zasnovanog nasilja u COVID-19“, u ime Sigurne mreže, uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija, direktorica UG „Budućnost“ Modriča, d o n o s i  

O  D  L  U  K  U  

o izboru putem direktnog sporazuma


I

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem: Gordana Vidović, dipl.pravnica, ul. Dositeja Obradovića bb, Modriča, ponuda broj: 02/21 od 25.02.2021. godine, za nabavku usluga: konsultantske usluge na izradi procjene uticaja COVID-19 na rad skloništa u Bosni i Hercegovini i pružanje usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja u krizi, izradi kriznih protokola i mini zagovaračkih planova za potrebe realizacije projekta “Podrška sigurnim kućama i žrtvama rodno zasnovanog nasilja u COVID-19“ koji implementira UG „Budućnost“ Modriča, u ime Sigurne mreže, uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

Vrijednost javne nabavke iznosi 5.400,00 KM (slovima: pethiljadačetiristotine i 00/100 KM), sa uračunatim PDV-om.

II

Nabavka iz tačke / ove Odluke vrši se u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH, te internim dokumentima Udruženja.

Po pozivu za dostavljanje ponude dostavljena je ponuda ponuđača: Gordana Vidović, dipl.pravnica, ul. Dositeja Obradovića bb, Modriča, ponuda broj: 02/21 od 25.02.2021. godine.

III

Ova Odluka biće objavljena na web stranici UG „Budućnost“ Modriča, a istovremeno će biti upućena ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, a shodni uslovima iz poziva za dostavljanje ponude, ponudi i zakonskim propisima.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju javne nabavke putem direktnog sporazuma broj: 01-24/21 od 23.02.2021. godine, shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, a radi pravovremenog provođenja projektne aktivnosti i poštovanja vremenskog okvira projekta, u kojoj je predviđeno da je procijenjena vrijednost nabavke 5.400,00 KM (slovima: pethiljadačetiristotine i 00/100 KM), sa uračunatim PDV-om.

Ovom postupku prethodio je postupak javne nabavke koji je uključivao objavljivanje Javnog poziva za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi procjene uticaja COVID-19 na rad skloništa u Bosni i Hercegovini i pružanje usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja u krizi, izradi kriznih protokola i mini zagovaračkih planova (u daljem tekstu: Javni poziv) od 15.02.2021. godine, objavljen na web stranici UG „Budućnost“ Modriča, s krajnjim rokom za prijavu 19.02.2021. godine. Odluka o poništenju Javnog poziva broj: 01-23/21 od 22.02.2021. godine, donijeta je iz razloga što na Javni poziv nije pristigla nijedna prijava.

U skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama, UG „Budućnost“ Modriča, dana 23.02.2021. godine uputilo je poziv za dostavu pisane ponude od jednog ponuđača: Gordana Vidović, dipl.pravnica, ul. Dositeja Obradovića bb, Modriča.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je ponuđač: Gordana Vidović, dipl.pravnica, ul. Dositeja Obradovića bb, Modriča, blagovremeno dostavila ponudu broj: 02/21 od 25.02.2021. godine, za opis posla predviđen predmetnom nabavkom, te da je u okviru kvalifikacija i stručnih zvanja predstavila impozantnu biografiju sa dugogodišnjim iskustvom na zalagačkim aktivnostima u nevladinom sektoru, kao i da je ugovorni organ zadovoljan cijenom pristigle ponude u iznosu od 5.400,00 KM (slovima: pethiljadačetiristotine i 00/100 KM), sa uračunatim PDV-om.

Imajući u vidu navedeno, riješeno je kao u dispozitivu Odluke. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ponuđač nema pravo žalbe u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama BiH s obzirom da je ta odluka donijeta u postupku direktnog sporazuma